Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Wednesday May 25th, 2022 :: 12:20 p.m. PDT

Advisory

Cabrillo Park Closed, May 25 through August 31, 2022 | Parque Cabrillo Cerrado | Công viên Cabrillo đóng cửa

Cabrillo Park will be closed due to an irrigation renovation project from May 25 through August 31, 2022.  The park will be fenced off completely and will not be open to the public.

Please use alternate parks nearby while Cabrillo Park is under construction.
 
If you have any questions, please contact Public Works Construction at (714) 647-5074.  We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.
 
###
 
Cabrillo Park estará cerrado debido a un proyecto de renovación de riego desde el 25 de mayo hasta el 31 de agosto de 2022. El parque estará cercado por completo y no estará abierto al público.

Utilice parques alternativos cercanos mientras Cabrillo Park está en construcción.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Public Works Construction al (714) 647-5074 . Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.
 
###
 
Công viên Cabrillo sẽ đóng cửa do dự án cải tạo thủy lợi từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Công viên sẽ bị rào lại hoàn toàn và sẽ không mở cửa cho công chúng.

Vui lòng sử dụng các công viên thay thế gần đó trong khi Công viên Cabrillo đang được xây dựng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Xây dựng Công trình Công cộng theo số (714) 647-5074 . Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.

###
 

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover