Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Tuesday June 7th, 2022 :: 11:42 a.m. PDT

Community

City Council Meeting Today | Reunión del Concejo Municipal Hoy | Hôm Nay Họp Hội đồng Thành phố

The Santa Ana City Council will meet today, June 7. Closed session begins at 5 p.m. and open session is at 5:45 p.m. The agenda includes a public hearing for adoption of the 2022-2023 City budget.

You can participate in person, online, or via phone. Watch the meeting on YouTube, Zoom, or on TV. See the meeting agenda and learn how to watch and participate at https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

# # #

El Concejo Municipal de Santa Ana se reunirá hoy, 7 de junio. La sesión cerrada comienza a las 5 de la tarde y la sesión abierta a las 5:45 de la tarde. La agenda incluye una audiencia pública para aprobar el presupuesto de la Ciudad del 2022-2023.

Se puede participar en persona, en línea o por teléfono. Vea la reunión en YouTube, Zoom o en la televisión. Vea la agenda de la reunión y aprenda a ver y participar en https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.
 
# # #

Hội Đồng Thành Phố Santa Ana sẽ họp vào hôm nay, Ngày 7 Tháng Sáu. Phiên họp kín bắt đầu lúc 5 giờ chiều và buổi họp công khai bắt đầu lúc 5:45 giờ chiều. Lịch trình bao gồm một buổi điều trần công khai để thông qua ngân sách Thành Phố cho năm 2022-2023.

Công chúng có thể đích thân tham gia, qua trực tuyến, hoặc qua điện thoại. Hãy xem buổi họp trên YouTube, Zoom, hoặc trên TV. Quý vị có thể xem lịch trình buổi họp và tìm hiểu cách để xem hoặc tham gia: https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings

# # #
 

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover