Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Monday June 13th, 2022 :: 09:47 a.m. PDT

Advisory

Athletic Fields at Riverview Park Closed, June 13 through August 8, 2022 | Athletic Fields en Riverview Park Corrido

The athletic fields at Riverview Park will be closed due to turf renovation from June 13 through August 8, 2022.  The fields will be fenced off completely and will not be open to the public.  Riverview Park is located at 1817 E. 21st Street in the City of Santa Ana.

Please use alternate athletic fields nearby while Riverview Park fields are under construction.

If you have any questions, please contact Public Works Park Inspection Supervisor, Kevin Eaton at (714) 231-5009.  We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.
 
###
 
Los campos deportivos en Riverview Park estarán cerrados debido a la renovación del césped desde el 13 de junio hasta el 8 de agosto de 2022. Los campos estarán cercados por completo y no estarán abiertos al público. Riverview Park está ubicado en 1817 E. 21 st Street en la ciudad de Santa Ana.

Utilice campos deportivos alternativos cercanos mientras los campos de Riverview Park están en construcción.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Supervisor de Inspección del Parque de Obras Públicas, Kevin Eaton al (714) 231-5009. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

###
 
Các sân thể thao tại Riverview Park sẽ đóng cửa để cải tạo mặt cỏ từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 2022. Các sân sẽ được rào lại hoàn toàn và sẽ không mở cửa cho công chúng tham quan. Công viên Riverview tọa lạc tại 1817 E. 21 St Street ở Thành phố Santa Ana.

Vui lòng sử dụng các sân điền kinh thay thế gần đó trong khi các sân Riverview Park đang được xây dựng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Giám sát viên Kiểm tra Công viên Công cộng, Kevin Eaton theo số (714) 231-5009. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.

###
 

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover