Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Tuesday August 2nd, 2022 :: 04:16 p.m. PDT

Community

City Council Meeting Today | Reunión del Concejo Municipal Hoy | Hôm Nay Họp Hội đồng Thành phố

The Santa Ana City Council will meet today, August 2. Closed session begins at 5 p.m. and open session is at 5:45 p.m. The agenda includes:

  • Approve an updated Revive Santa Ana spending plan
  • A voter ballot measure to amend the City Charter
  • OC Streetcar update
 
You can participate in person, online, or via phone. Watch the meeting on YouTube, Zoom, or on TV. See the meeting agenda and learn how to watch and participate at https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.
 
# # #
 
El Concejo Municipal de Santa Ana se reunirá hoy, 2 de agosto. La sesión cerrada comienza a las 5 de la tarde y la sesión abierta a las 5:45 de la tarde. La agenda incluye lo siguiente:
  • Aprobar un plan de gastos actualizado de Revive Santa Ana
  • Una medida de votación de los votantes para rectificar la Carta de la Ciudad
  • Actualización del OC Streetcar
 
Se puede participar en persona, en línea o por teléfono. Vea la reunión en YouTube, Zoom o en la televisión. Vea la agenda de la reunión y aprenda a ver y participar en https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.
 
# # #
 
Hội Đồng Thành Phố Santa Ana sẽ họp vào hôm nay, Ngày 2 Tháng Tám. Phiên họp kín bắt đầu lúc 5 giờ chiều và buổi họp công khai bắt đầu lúc 5:45 giờ chiều. Lịch trình họp bao gồm:
  • Phê chuẩn việc cập nhật kế hoạch chi tiêu của Revive Santa Ana
  • Một dự luật đưa vào phiếu bầu để cử tri bỏ phiếu tu chính Hiến Chương Thành Phố
  • Cập nhật về OC Streetcar
 
Công chúng có thể đích thân tham gia, qua trực tuyến, hoặc qua điện thoại. Hãy xem buổi họp trên YouTube, Zoom, hoặc trên TV. Quý vị có thể xem lịch trình buổi họp và tìm hiểu cách để xem hoặc tham gia: https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings
 
# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover