Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Tuesday September 20th, 2022 :: 04:06 p.m. PDT

Community

Full Closure on Main Street between 4th and 5th Streets early Wednesday | Cierre total de Main Street | Đóng Đường trên Main Street

There will be a full closure to through traffic on Main Street between 4th and 5th Streets from 1 to 7 a.m. on Wednesday, September 21, 2022, in order to accommodate construction work in the area.  

Access to businesses will be maintained at all times.  Please follow detour signage.

We recommend using alternate routes or plan for possible delays since this closure on Main Street will impact traffic flow.  We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

https://www.santa-ana.org/full-closure-on-main-street-between-4th-and-5th-streets-sept-21-2022/

# # #

Habrá un cierre total para el tráfico en Main Street entre las calles 4th y 5th de 1 a 7 de la mañana el miércoles 21 de septiembre de 2022 para acomodar los trabajos de construcción en el área.

El acceso a los negocios se mantendrá en todo momento. Siga las señales de desvío.

Les recomendamos usar rutas alternativas o anticipen posibles demoras ya que este cierre afectará el tráfico. Nos disculpamos por cualquier inconveniencia y gracias por su comprensión.

https://www.santa-ana.org/full-closure-on-main-street-between-4th-and-5th-streets-sept-21-2022/

# # # 

Sẽ hoàn toàn đóng đường và không có lưu thông trên Main Street đoạn giữa 4th và 5th Streets từ 1 đến 7 giờ sáng Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Chín, 2022, để giúp cho việc xây dựng trong khu vực.

Việc tiếp cận các cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì trong mọi lúc. Vui lòng theo các chỉ dẫn đi đường vòng.

Chúng tôi đề nghị sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc lên kế hoạch về sự chậm trễ có thể xảy ra do việc đóng đường Main Street sẽ ảnh hưởng đến luồng giao thông. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.

https://www.santa-ana.org/full-closure-on-main-street-between-4th-and-5th-streets-sept-21-2022/
 

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover