Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Wednesday September 21st, 2022 :: 10:16 a.m. PDT

Community

Lane Reductions on Segerstrom Avenue between Spruce and Shelton | Reducción de carriles sobre Segerstrom | Giảm Số Làn Xe trên Segerstrom

Traffic lanes are reduced to one lane on Segerstrom between Spruce and Shelton Streets in both westbound and eastbound directions.  The lane reductions are due to construction activity for the San Lorenzo Sewer Lift Station and will be in place 24 hours a day for the duration of the work in the area.   
 
Please use alternate routes or plan for possible delays since these lane reductions will impact traffic flow.  Access to residences and businesses will be maintained at all times.  We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.
 
# # #

Los carriles de tráfico están reducidos a un carril sobre la avenida Segerstrom entre las calles Spruce y Shelton en ambas direcciones. Las reducciones de carriles se deben a la actividad de construcción de la Estación de Bombeo de Alcantarilla de San Lorenzo y estarán permanecerán las 24 horas del día durante el trabajo entero.
 
Utilice rutas alternativas o anticipe posibles demoras ya que estas reducciones afectarán el tráfico. Acceso a residencias y negocios se mantendrá en todo momento. Nos disculpamos por cualquier inconveniencia y gracias por su comprensión.

# # # 

Số làn xe giao thông sẽ giảm chỉ còn một làn trên Segerstrom giữa Spruce và Shelton Streets từ cả hai hướng đông và tây. Việc giảm số làn xe là do hoạt động xây dựng Cống Thoát Nước San Lorenzo và sẽ diễn ra 24 giờ mỗi ngày trong thời gian xây dựng ở khu vực này.

Vui lòng sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc có kế hoạch về những chậm trễ có thể xảy ra do việc giảm số làn xe ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Việc tiếp cận đến khu dân cư và các cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì trong mọi lúc. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.

# # # 

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover