Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Thursday November 3rd, 2022 :: 04:00 p.m. PDT

Advisory

Downtown street closures Nov. 4-7 | Cierre total de calles en el centro 4-7 de noviembre | Đóng đường 4-7 Tháng Mười Một

There will be major street closures and traffic impacts throughout Downtown Santa Ana due to several special events this weekend, beginning Friday, Nov. 4, through Monday, Nov. 7.
 
Access to businesses will be maintained at all times. We recommend using alternate routes or plan for possible delays since the closures will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding. For full details on the closures, visit https://www.santa-ana.org/major-downtown-street-closures-planned-november-4-7-for-special-events/
 
# # #
 
Habrá varios cierres totales de calles en el centro de Santa Ana debido a eventos especiales que afectarán el tráfico este fin de semana comenzando el viernes 4 de noviembre hasta el lunes 7 de noviembre.
 
El acceso a los negocios se mantendrá en todo momento. Utilice rutas alternativas o anticipe posibles demoras ya que estos cierres afectarán el flujo de tráfico. Nos disculpamos por cualquier inconveniencia y gracias por su comprensión. Para los detalles completos visite https://www.santa-ana.org/major-downtown-street-closures-planned-november-4-7-for-special-events/
 
# # #
 
Có nhiều tuyến đường chính sẽ bị đóng và ảnh hưởng đến giao thông ở nhiều khu vực thuộc Trung Tâm Santa Ana do một số sự kiện đặc biệt diễn ra vào cuối tuần này, bắt đầu từ Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Một, đến Thứ Hai, 7 Tháng Mười Một.
 
Việc tiếp cận các cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì mọi lúc. Chúng tôi đề nghị sử dụng tuyến đường khác hoặc dự trù thêm thời gian do sự chậm trễ có thể xảy ra do việc đóng đường sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của quý vị. Để có đầy đủ chi tiết về việc đóng đường, hãy truy cập  https://www.santa-ana.org/major-downtown-street-closures-planned-november-4-7-for-special-events/
 
# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover