Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Friday November 4th, 2022 :: 02:00 p.m. PDT

Advisory

All vote centers open on Saturday | Todos los centros de votación abren el sábado | Tất cả trung tâm bầu cử mở cửa vào Thứ Bảy

Election Day is only a few days away! All 181 vote centers in Orange County will be open from Saturday, November 5, to Tuesday November 8, 2022. If you have not cast your ballot, visit one of the vote centers to vote in person, or you can also vote by mail or drop off your ballot at a secured ballot drop box. You can also visit a pop-up voting location. The choice is yours! For more information, visit https://ocvote.gov/voting. Learn about City of Santa Ana candidates and two City ballot measures at https://www.santa-ana.org/elections/.
 
Also, on Sunday, November 6, the Orange County Registrar of Voters will be at the Zoo from 8 a.m. to 5 p.m. with its mobile pop-up voting unit. Any registered voter in the county will be able to vote an in-person ballot, eligible citizens can complete a same-day registration and vote, and voters can securely drop off their mail ballot or get a replacement mail ballot if they want to take it home to vote later.
 
#SantaAnavotes #OCVote #OrangeCounty #VoteCenter #VoteEasyVoteSecure
 
# # #
 
¡Estamos a solo días de las elecciones! Los 181 centros de votación en el Condado de Orange estarán abiertos desde el sábado 5 de noviembre hasta el martes 8 de noviembre de 2022. Si no ha entregado su boleta, visite uno de los centros de votación para votar en persona, o también puede votar por correo o deposite su boleta en un buzón de boletas asegurado. También puede visitar un centro de votación móvil. ¡La decisión es tuya! Para más información, visite https://ocvote.gov/voting. Obtenga información sobre los candidatos de la Ciudad de Santa Ana y dos medidas electorales de la Ciudad en https://www.santa-ana.org/elections/.
 
El Registro de Votantes del Condado de Orange estará en el Zoológico de 8 de la mañana a 5 de la tarde el domingo 6 de noviembre con su centro de votación móvil. Cualquier votante registrado en el condado podrá votar con una boleta en persona, los ciudadanos elegibles pueden completar un registro y votar el mismo día, y los votantes pueden dejar su boleta por correo de manera segura u obtener una boleta de reemplazo por correo si quieren votar más tarde.
 
# # #
 
Chỉ còn vài hôm nữa là đến Ngày Bầu Cử! Tất cả 181 trung tâm bầu cử ở Quận Orange sẽ mở cửa từ Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Một đến Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một, 2022. Nếu quý vị vẫn chưa bỏ phiếu, hãy đến một trung tâm bầu cử để trực tiếp bỏ phiếu, hoặc quý vị cũng có thể bầu qua thư hoặc gửi phiếu bầu vào một thùng đựng phiếu bầu bảo mật. Quý vị cũng có thể đến một trung tâm bầu cử lưu động. Sự lựa chọn là của quý vị! Để có thêm thông tin, truy cập https://ocvote.gov/voting. Tìm hiểu thêm về các ứng cử viên và hai dự luật trên phiếu bầu của Thành Phố tại https://www.santa-ana.org/elections/.
 
Thêm nữa, vào Chủ nhật, Ngày 6 Tháng Mười Một, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ có mặt tại Sở Thú từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng với trung tâm bầu cử lưu động của sở. Bất kỳ cử tri nào đã ghi danh trong quận đều có thể đích thân bỏ phiếu tại đây, các công dân hội đủ điều kiện có thể hoàn tất việc ghi danh và bỏ phiếu vào cùng ngày, và cử tri có thể bỏ phiếu bầu qua thư một cách bảo mật hoặc nhận được một phiếu bầu qua thư thay thế nếu họ muốn mang phiếu bầu về nhà để bỏ phiếu sau đó.
 
# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover