Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Saturday November 5th, 2022 :: 12:00 p.m. PDT

Community

Reporting homelessness issues | Asuntos relacionados con los desamparados | Báo cáo vấn đề vô gia cư

The Santa Ana City Council approved a resolution this week urging the County of Orange to operate a cold weather shelter outside of Santa Ana for a true county-wide approach and encouraging South Orange County cities to more equitably participate in efforts to combat the homelessness crisis. The City of Santa Ana will continue to serve our unhoused population while addressing impacts to our neighborhoods and businesses.
 
If you need to report encampments, trash and debris, or a homeless person in need of assistance, please use the following resources:

 • mySantaAna app: Easily report most issues right from your smartphone with our app.
 • SMART program: Same-day response to provide social services support to homeless individuals. Contact (714) 242-3706 or [email protected].
 • Flood channels: For illegal encampments, graffiti, trash, debris, or damaged fencing along the County flood channels, contact Orange County Public Works at (714) 955-0200.
 • Railroad tracks: For issues along Union Pacific railroad tracks, contact 1-888-UPRR-COP (877-7267) or [email protected].
 • Freeway off-ramps and CalTrans property: For assistance with encampments and trash by freeway underpasses and off-ramps go to: https://csr.dot.ca.gov
 • No Trespassing Program: Property owners can sign the Limited Authorization for Arrest form to allow police officers to go onto property to enforce trespassing laws.
For public safety or medical emergencies, please dial 911.
 
For more homeless services and resources for residents and businesses, please visit https://www.santa-ana.org/homeless.
 
# # #
 
El Concejo Municipal de Santa Ana aprobó una resolución esta semana urgiendo al Condado de Orange a operar un refugio para el invierno afuera de Santa Ana para un verdadero enfoque en todo el condado y alentando a las ciudades del sur del Condado de Orange a participar de manera más equitativa en los esfuerzos para combatir la crisis de personas desamparadas. La Ciudad de Santa Ana continuará sirviendo a nuestra población desamparada mientras aborda los impactos en nuestros vecindarios y negocios.
 
Si necesita reportar campamentos, basura y escombros, o una persona desamparada que necesita asistencia, utilice los siguientes recursos:
 • Aplicación mySantaAna: Reporte fácilmente la mayoría de los problemas directamente desde su teléfono con nuestra aplicación.
 • Programa SMART: Reciba una respuesta el mismo día para proveer apoyo de servicios sociales a personas desamparadas. Llame al (714) 242-3706 o [email protected].
 • Canales de inundación: Para campamentos ilegales, graffiti, basura, escombros o cercas dañadas a lo largo de los canales de inundación del Condado, comuníquese con Obras Públicas del Condado de Orange al (714) 955-0200.
 • Vías del tren: Para problemas a lo largo de las vías de tren de Union Pacific, llame al 1-888-UPRR-COP (877-7267) o [email protected].
 • Rampas de salida de la autopista y propiedad de CalTrans: Para obtener ayuda con los campamentos y la basura en los pasos subterráneos y las rampas de salida de la autopista, visite: https://csr.dot.ca.gov
 • Programa de no traspasar: Los dueños de propiedades pueden firmar el formulario de Autorización limitada para arresto para permitir que los agentes de policía ingresen a la propiedad para hacer cumplir las leyes de traspaso.
Para emergencias de seguridad pública o médicas, llame al 911.
 
Para obtener más servicios y recursos para personas desamparadas, residentes, y empresas, visite https://www.santa-ana.org/homeless.
 
# # #
 
Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đã phê chuẩn một nghị quyết trong tuần này khẩn thiết yêu cầu Quận Orange điều hành nhà tạm trú mùa đông ở ngoài Santa Ana để thực sự cung cấp dịch vụ trong toàn quận và khuyến khích các thành phố ở phía Nam Quận Orange cũng tham gia một cách công bằng trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng về tình trạng vô gia cư. Thành Phố Santa Ana sẽ tiếp tục phục vụ dân số không có nhà ở của chúng ta trong khi vẫn giải quyết những tác động ảnh hưởng đến các khu phố và doanh nghiệp.
 
Nếu quý vị cần báo cáo về việc dựng lều, rác và đồ vật rơi vãi, hoặc báo cáo về người vô gia cư đang cần trợ giúp, vui lòng sử dụng một trong các nguồn hỗ trợ sau:
 • mySantaAna app: báo cáo một cách dễ dàng và ngay lập tức từ điện thoại thông minh của quý vị qua app của chúng tôi.
 • Chương trình SMART: hồi đáp cùng ngày để cung cấp các dịch vụ xã hội trợ giúp cho những người vô gia cư. Hãy liên hệ (714) 242-3706 hoặc [email protected].
 • Kênh chống lụt: Về các vấn đề dựng lều bất hợp pháp, viết và vẽ bậy lên tường, rác, đồ vật rơi vãi, hoặc hư hỏng hàng rào dọc theo kênh chống lụt của Quận, hãy liên hệ Cơ Quan Công Chánh Quận Orange ở số (714) 955-0200.
 • Đường rầy xe lửa: Cho các vấn đề dọc theo đường rầy xe lửa Union Pacific, hãy liên lạc 1-888-UPRR-COP (877-7267) hoặc [email protected].
 • Bất động sản CalTrans và đường ra xa lộ: Để trợ giúp việc báo cáo về dựng lều và rác dọc theo các cầu vượt và đường ra xa lộ, hãy truy cập: https://csr.dot.ca.gov
 • Chương Trình Không Xâm Nhập Gia Cư: Chủ bất động sản có thể ký mẫu Ủy Quyền Có Giới Hạn để Bắt Giữ (Limited Authorization for Arrest) để cho phép nhân viên cảnh sát vào nhà của mình để thực thi luật xâm nhập gia cư.
Cho các vấn đề an toàn công cộng và y tế khẩn cấp, vui lòng gọi 911.

Về các dịch vụ cho người vô gia cư và nguồn hỗ trợ cho cư dân và doanh nghiệp, vui lòng truy cập https://www.santa-ana.org/homeless.
 
# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover