Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Friday January 27th, 2023 :: 03:45 p.m. PST

Community

Tenant Rights & Eviction Process Webinar | Seminario web sobre el proceso de desalojo | Hội Thảo qua Web về Quy Trình Trục Xuất Nhà

Join the City of Santa Ana’s Housing Division for a webinar on understanding tenant rights and the eviction process next Tuesday, Jan. 31 at 5:30 p.m. in partnership with the Public Law Center. The webinar will focus on tenant’s rights in California, the eviction process and timeline, rent increases, and security deposit law. Register for the webinar below.

 
For more information on renter protections, visit santa-ana.org/renter-protections.
 
# # #
 
Únase a la División de Vivienda de la Ciudad de Santa Ana para un seminario web sobre los derechos de los inquilinos y el proceso de desalojo el próximo martes 31 de enero a las 5:30 de la tarde en colaboración con Public Law Center. El seminario web se centrará en los derechos de los inquilinos en California, el proceso de desalojo, los aumentos de renta y la ley de depósito de seguridad. Regístrese para el seminario web usando el siguiente enlace.  
Para mas informacion sobre protecciones para inquilinos, visite santa-ana.org/renter-protections.
 
# # #
 
Hãy tham gia hội thảo qua web của Cơ Quan Gia Cư của Thành Phố Santa Ana hợp tác với Trung Tâm Công Luật - Public Law Center - để hiểu về quyền của người thuê nhà và quy trình trục xuất nhà ở vào Thứ Ba tuần sau, 31 Tháng Một lúc 5:30 chiều. Ghi danh cho hội thảo theo đường dẫn bên dưới.  
Để có thêm thông tin về việc bảo vệ người thuê nhà, hãy vào trang  santa-ana.org/renter-protections.
 
# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover