Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Wednesday March 15th, 2023 :: 05:35 p.m. PDT

Advisory

Full closure on 1st Street between Standard and Grand avenues | Cierre total en la calle First entre Standard y Grand | Đóng Đường 1st St.

There will be a full closure to through traffic on First Street between Standard and Grand avenues starting on Thursday, March 16, at 9 p.m. until Friday, March 17, 2023, at 5 a.m. in both westbound and eastbound directions. The full closure is due to construction activity of the slopes.

We recommend using alternate routes or plan for possible delays since this closure on First Street will impact traffic flow. Access to residences and businesses will be maintained at all times. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

# # #

Habrá un cierre total para el tráfico directo en First Street entre las avenidas Standard y Grand a partir del jueves 16 de marzo a las 9 p.m. hasta el viernes 17 de marzo de 2023 a las 5 a.m. en ambas direcciones oeste y este. El cierre total se debe a la actividad de construcción de las pistas.

Recomendamos usar rutas alternativas o planificar posibles demoras ya que este cierre en First afectará al flujo de tráfico. En todo momento se va mantener el acceso a residencias y comercios. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

# # #

Sẽ hoàn toàn đóng đường First Street đoạn giữa Standard và Grand Avenue bắt đầu từ 9 giờ tối Thứ Năm, 16 Tháng Ba đến 5 giờ sáng Thứ Sáu, 17 Tháng Ba, 2023 cho cả hai chiều hướng tây và hướng đông. Việc đóng đường là do việc xây dựng dốc trên đường phố.

Chúng tôi đề nghị sử dụng tuyến đường khác hoặc dự trù thêm thời gian do sự chậm trễ có thể xảy ra do việc đóng đường First Street sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Việc tiếp cận đến các khu dân cư và cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì trong mọi lúc. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.

# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover