Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Friday March 24th, 2023 :: 05:00 p.m. PDT

Advisory

Intersection closure at 5th and Bush streets | Cierre de la intersección de 5th y Bush | Đóng Giao Lộ 5th & Bush

In order to accommodate construction work in the area, there will be a full closure of the intersection at 5th Street and Bush Street to all through traffic starting on Monday, March 27 through Friday, March 31, 2023. In addition, 5th Street will be closed between Main and Spurgeon streets, and Bush Street will be closed between 5th and 4th streets.

Access to businesses will be maintained at all times. Please follow detour signage.

We recommend using alternate routes or plan for possible delays since these closures will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

# # #

Para acomodar la obra de construcción, habrá un cierre completo de la intersección de las calles 5th y Bush para todo el tráfico a partir del lunes 27 de marzo hasta el viernes 31 de marzo de 2023. Además, la calle 5th estará cerrada entre las calles Main y Spurgeon, y la calle Bush estará cerrada entre las calles 5th y 4th.

El acceso a los negocios se mantendrá en todo momento. Siga la señalización de desvío.

Recomendamos usar rutas alternativas o planificar posibles demoras ya que estos cierres afectarán el flujo de tráfico. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

# # #

Để thực hiện việc xây dựng trong khu vực, sẽ hoàn toàn đóng đường ở giao lộ 5th và Bush Street bắt đầu từ Thứ Hai, 27 Tháng Ba đến Thứ Sáu, 31 Tháng Ba. Thêm vào đó, 5th Street đoạn giữa Main và Spurgeon, và Bush Street đoạn giữa 5th và 4th cũng sẽ đóng.

Việc tiếp cận các cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì trong mọi lúc. Vui lòng theo bảng hướng dẫn đi đường vòng.

Chúng tôi đề nghị sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc dự trù việc trì hoãn có thể xảy ra do việc đóng đường sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Chúng tôi cáo lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.

# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover