Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Wednesday May 24th, 2023 :: 10:00 a.m. PDT

Community

City Hall Closed, No Street Sweeping on May 29 | Cierre del Ayuntamiento el 29 de mayo | Lễ Memorial, Không Quét Đường 29 Tháng Năm

Santa Ana City Hall will be closed on Monday, May 29, 2023, in observance of Memorial Day.
 
There will be no street sweeping. Trash pickup will be delayed one day. Regular City Hall hours will resume on Tuesday, May 30, 2023.
 
For more details about street sweeping & holidays visit https://www.santa-ana.org/street-sweeping/.
 
# # #
 
El Ayuntamiento de Santa Ana estará cerrado el lunes 29 de mayo de 2023, en observancia del Día de los Caídos.
 
No habrá barrido de calles. La recolección de basura se retrasará un día. El horario regular del Ayuntamiento continuará el martes 30 de mayo de 2023.
 
Para más información sobre el barrido de calles y días festivos, visite https://www.santa-ana.org/street-sweeping/.
 
# # #
 
Tòa Thị Chính Thành Phố Santa Ana sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, 29 Tháng Năm, 2023 nhân dịp Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong.
 
Sẽ không có quét đường. Việc thu gom rác sẽ bị hoãn một ngày. Tòa Thị Chính sẽ mở cửa làm việc bình thường vào Thứ Ba, Ngày 30 Tháng Năm, 2023.
 
Để có thêm thông tin về việc quét đường & nghỉ lễ, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/street-sweeping/.

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover